You are here

Matematik På Tværs

Matematik På Tværs handler om arbejdet med matematisk opmærksomhed og børns matematiklæring i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Her på siden kan du læse praksisfortællinger fra arbejdet med matematisk opmærksomhed og matematik i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Du kan desuden finde materialer i forbindelse med hæftet 'Matematik På Tværs i Roskilde Kommune - et materiale og en strategi.'

Matematik På Tværs

 • Om Matematik På Tværs i Roskilde Kommune

  Matematik På Tværs er et inspirationsmateriale og et helhedsblik på børn og unges matematiklæring i et 0-17 års perspektiv. Materialet skal inspirere kommunens pædagogiske medarbejdere fra dagtilbud og medarbejdere i skole- og fritidstilbud til fortsat at skabe og understøtte gode lærings- og undervisningsbetingelser for alle børn i matematik – det gælder uanset hvilke forudsætninger, potentialer, motivation og behov det enkelte barn/unge har.

  Hele hæftet kan læses her:

  Du kan læse selve projektbeskrivelsen for Matematik På Tværs her: PDF icon Projektbeskrivelse Matematik På Tværs_pixiudgave

 • Et fælles læringsgrundlag at stå på

  Vi har et fælles læringsgrundlag at stå på i arbejdet med børn og unges læring og trivsel. Herunder læring og trivsel i matematik.

  Læringsgrundlaget går på tværs af dagtilbud, skoler og fritidstilbud og på tværs af fag i skolen. Sammen med vores øvrige politiske mål og rammer er læringsgrundlaget det brede grundlag, vi står på, når vi samarbejder om pædagogiske tiltag, der skal sikre de bedste muligheder for alle børn og unges læring og trivsel.

  Læringsgrundlaget betoner læring gennem aktive handlinger, undersøgelser, leg og eksperimenter samtidigt med, at der kan være dele af læreprocessen, som skal trænes og gentages. Det er en vigtig balance. Ikke enten-eller, men både-og.

  Den nysgerrige og undersøgende tilgang spiller også en afgørende rolle, når det handler om matematik. Både matematisk opmærksomhed med de yngste børn og matematik som fag i skolen. Det kan du læse mere om her på siderne nedenfor og i hæftet 'Matematik På Tværs'.  

  Læs hele læringsgrundlaget

 • Matematik i hverdagen

  Forældre kan støtte op om barnets matematiske opmærksomhed og matematiklæring. Når voksne undrer sig sammen med børn og taler om det, de undrer sig over, så stimuleres den matematiske tilgang. Hvordan hænger tingene sammen? Hvor lang tid er der gået? Hvordan bygger vi en hule, så den ikke falder sammen? Forældre kan undre sig sammen med barnet, bygge, måle, spille spil og fortælle regnehistorier.

  Forældre spiller en central rolle i barnets udvikling af en positiv selvopfattelse. Især i forhold til barnets oplevelse af og tro på sig selv i forhold til matematik. Forældre kan hjælpe barnet med at få øje på de små succesoplevelser ved at sætte ord på udviklingen, møde barnet med forståelse og hjælpe.

  Læs mere om matematik i hverdagen i dette afsnit fra hæftet 'Matematik På Tværs': PDF icon Matematik i hverdagen i Matematik På Tværs

  Foreningen Skole & Forældre har udgivet en forældreguide. Få mere inspiration her

     

  Eksempel på regnehistorie: 'Fodgængere går over vejen'

 • Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

  Hvad kan matematik være i et 0-6 års dagtilbud? Giver det overhovedet mening at tale om matematik i forhold til børn i denne aldersgruppe? Det korte svar er ja! Børn har medfødte evner til at se antal og bedømme størrelser. Børn undersøger genstande og den virkelighed, de bevæger sig i.

  En nysgerrig og undersøgende pædagogik, som tager afsæt i børnenes undren, virker stærkt motiverende for de fleste børn. Det er en vigtig indgang til matematiklæring i 0-6 års dagtilbud. Det er vigtigt, at pædagogen er medundrende, guidende og spørgende og går på opdagelse sammen med børnene.

  Lektor i psykologi ved UCC Thorleif Frøkjær har sammen med tre dagtilbud i Roskilde Kommune afprøvet ideer til et meningsfuldt pædagogisk arbejde med børns nysgerrighed omkring matematisk opmærksomhed. Thorleif Frøkjær opstiller 10 gode råd til arbejdet:

  1. Indhent viden om relevante matematiske begreber og kategorier for målgruppen
  2. Læg mærke til, hvor der er matematik i hverdagen allerede
  3. Lyt efter matematik i børnenes spørgsmål 
  4. Stil åbne og produktive spørgsmål
  5. Lad pædagogikken tage afsæt i børnenes undren og eksperimentér sammen med børnene
  6. Vær konkret, lad børnene røre ved konkrete ting og lad dem erfare gennem kroppen
  7. Forbered aktiviteten og fjern forstyrrelser, så du kan være nærværende
  8. Vis engagement og vær aktiv deltagende
  9. Gentag lege og aktiviteter med matematik i fokus og vær opmærksom på, hvornår du kan/skal guide børnene videre i deres matematiske opmærksomhed
  10. Læg mærke til børnenes egne udtryk og skriv børnenes udsagn ned efter aktiviteten for at få øje på deres læring

  Læs de tre dagtilbuds praksisfortællinger her: PDF icon Matematisk opmærksomhed i dagtilbud i Matematik På Tværs i Roskilde Kommune

 • Matematik i overgangen fra dagtilbud til skole

  I et forløb på seks måneder har pædagoger i storegruppen i Børnehuset Troldhøj og børnehaveklasselærere/assistenter og matematiklærere fra Lynghøjskolens 0.-4. klasse sat fokus på tal og talforståelse i overgangen fra dagtilbud til skole og i overgangene i skolen fra børnehaveklasse til og med 4. klasse. Formålet med forløbet har været at bringe lærere og pædagoger sammen om en matematikfaglig progression indenfor et fælles stofområde.

  Du kan læse om erfaringer fra forløbet her: PDF icon Matematik i overgangen fra dagtilbud til skole

  Du kan læse lektor Bent Lindhardts oplæg om talforståelse her:

  PDF icon Oplæg Bent Lindhardt

  Du kan læse forløbsbeskrivelsen for 2. klasse her: PDF icon Arbejde med talforståelse 2. klasse

 • Matematisk opmærksomhed i SFO

  Pædagoger i SFO kan bevidst fokusere på matematisk læring og støtte et barn, som har brug for træning og motivation i forhold til matematikken. Der indgår matematik i sammenhænge med spil, værkstedsaktiviteter og idrætslege - derfor vil børn mere eller mindre bevidst udvikle matematiske færdigheder, når de deltager i SFOens aktiviteter. Det kan pædagoger i SFO understøtte og arbejde pædagogisk med.

  Pædagogen Martin Lynge Nielsen fra Margretheskolens SFO har med udgangspunkt i børnenes egne lege udviklet Ridderspillet. Ridderspillet er bevidst designet til at arbejde med matematiske skøn. Spillet handler i høj grad om at vælge sine kampe og omsætte tal til praksis ved at foretage skøn. Kan det eksempelvis betale sig at snige sig med 2/6 chanche for succes, når der ligger et udstyrskort, der ikke er bedre end det, man har på sin spilleplade? Eller kan det bedre betale sig at sælge det på auktion senere i spillet?

  Spillet er inspireret af rollespil og er et fysisk spil med brikker og terninger. Alle kan være med - både de yngste børn og de ældste børn i SFO, der har gode matematikforudsætninger. Spillet er en stor succes og er i konstant brug.

  Læs hele spilbeskrivelsen her: PDF icon Ridderspillet spilbeskrivelse Margretheskolens SFO

  Læs om arbejdet med matematisk opmærksomhed i Margretheskolens SFO i 'Matematik På Tværs':

  PDF icon Matematisk opmærksomhed i SFO i Matematik På Tværs

   
   

   

 • Fagdidaktik i matematik - brug af iPads i undervisningen

  Hvordan kan man arbejde med basal talforståelse og repræsentationer af tal i 0. klasse? Hvordan kan brug af iPads integreres i arbejdet og understøtte elevernes læring? I 0. klasse på Østervangsskolen har de arbejdet med specifikke læringsmål for elevernes talforståelse og brug af tal inden for talområdet 1-10 samt mål for styrkelse af elevernes kommunikationskompetence. Eleverne har som en del af forløbet fremstillet personlige talbøger i appen Book Creator.

  Det stærkt personlige præg er typisk for talbøger. Med udgangspunkt i talbogen kan den enkelt elev udfordres - fx til at skrive regnestykker, der giver 7 ud fra de to repræsentationer af 7, som eleven har bygget i centicubes. Talbøger kan naturligvis også bruges i klasseundervisningen.

  Erfaringerne fra Østervangsskolen kan du læse mere om i hæftet 'Matematik På Tværs' samt i den samlede projektrapport. Se her: PDF icon iPads i matematikundervisningen_Østervangsskolen

  Du kan desuden finde mere inspiration til brug af iPads i matematikundervisningen ved at læse erfaringerne fra Margretheskolen her: PDF icon iPads i matematikundervisningen_Margretheskolen

 • Digitalisering og undersøgende matematikundervisning

  Hvordan kan man som lærer og fagteam arbejde med undersøgende tilgange i matematikundervisningen og integrere IT? Hvilke aspekter af de matematiske begreber kan understøttes med IT med henblik på at fremme elevernes motivation for matematiklæring og støtte arbejdet med specifikke læringsmål? Det har været to spørgsmål, som har dannet grundlag for projektet 'Digitalisering og undersøgende matematikundervisning' under Ny Nordisk Skole, som lærere fra Lynghøjskolen, Sankt Josef Skole og Himmelev Gymnasium har deltaget i.

  Integration af IT i matematikundervisningen er et komplekst didaktisk problemfelt, som involverer mange forskellige elementer. Hvis man som lærer eller fagteam ønsker at fremme integration af IT i matematikfaget, så bør der skabes en balance i det didaktiske system:

   

  I planlægningen, gennemførslen og efterbehandlingen af en undersøgende matematikundervisning i praksis kan en tredelt struktur være hjælpsom. Der knytter sig forskellige didaktiske udfordringer til hver af de tre faser:

  (1) Iscenesættelse af forløbet over for eleverne indeholder:

  • overdragelse af udfordringen/problemet til eleverne
  • etablering af et fælles sprog med eleverne om udfordringen
  • etablering af det didaktiske miljø for arbejdet
  • formidling af de tidsmæssige og praktiske rammer
  • klargøring af produktkrav, bedømmelsesformer og succeskriterier

  (2) Elevernes selvstændige undersøgende arbejde kræver:

  • tilstrækkelig tid, frihed og støtte til, at de kan arbejde selvstændigt med problemet
  • støtte til etablering af samarbejde mellem elever 
  • støtte og udfordring gennem dialog
  • forberedelse gennem konstruktion af eksemplariske dialoger

  (3) Fælles refleksion og faglig læring medfører:

  • at erfaringer og resultater systematiseres og gøres fælles
  • udpegning af faglige pointer i elevernes arbejde
  • opbygning af fælles faglig viden med fælles fagsprog
  • forbindelser og sammenkædninger af denne viden med tidligere etableret viden
  • udpegning af nye mulige spørgsmål og undersøgelser         

  Læreren må kunne forestille sig, hvordan eleverne vil arbejde med et IT-program i den givne sammenhæng, hvilke udfordringer det vil medføre, samt hvordan man kan støtte og udfordre forskellige elever i undersøgende forløb.

  Den samlede vurdering af projektet er, at det har ydet et væsentligt bidrag til integration af IT og til udvikling af undersøgende matematikundervisning på de tre skoler. Læs om projektet i hæftet 'Matematik På Tværs' og hele forsknings- og evalueringsrapporten her: PDF icon Digitalisering og undersøgende matematikundervisning_rapport

 • Matematik og Åben Skole

  Victor er 18 år og går i gymnasiet. Han drømmer om at blive læge og har et fritidsjob i ’Just Eat’. Victor bor på kollegium på Amager og kan cykle i skole på 10 min. Fordi han bor mere end 20 km. væk fra sine forældre, får han udeboende SU, der, i Victors tilfælde, svarer til 5017 kr. om måneden. I alt har Victor en indtægt på 8016 kr. om måneden før skat.

  ’Victor’ er skabt af en gruppe elever i 8.a og 8.b på Lindebjergskolen. Det er med udgangspunkt i Victor, at gruppen skal lære at anvende procent til beregning af rente, bruge et regneark til at arbejde med begrebet opsparing og oprette et årsbudget i Excel. Tre læringsmål med en række konkrete tegn på læring, som elever og lærer arbejder på i forløbet.

  Forløbet skydes i gang med besøg af en bankrådgiver fra Danske Bank. Jane hedder hun, og hun besøger klasserne på skolen og taler om forløbet og om de problemstillinger, klasserne skal til at arbejde med. Eleverne stiller spørgsmål og er optaget af den verden, Jane repræsenterer. Når eleverne ser Jane igen, skal de fremlægge deres projekt for hende, og det er hende, der skal give dem feedback og stille spørgsmål. Selve fremlæggelsen foregår i Danske Bank.

  Control Your Money og The Real Deal er et samarbejde mellem Danske Bank og Roskilde Kommune. I forløbene guides eleverne til at foretage en række valg og vurderinger begrundet i matematik og finansiel forståelse. Eleverne stilles i situationer, hvor de skal prioritere i forhold til, hvad og hvordan de vil bruge penge.

  Læs om erfaringerne fra Lindebjergskolen i hæftet 'Matematik På Tværs' og se mere på www.controlyourmoney.dk.

  Du kan finde Control Your Money-forløbet på Roskilde Kommunes Åben Skole-portal her

   

 • Matematikvanskeligheder - hvad kan vi gøre?

  Hvad vil faglig inklusion i matematik egentlig sige? Hvordan kan læreren og teamet forholde sig og arbejde aktivt for at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever i matematikundervisningen?

  I det to-årige projekt 'Matematik og Inklusion' (MINK) har 10 matematiklærere fra fem af Roskilde Kommunes skoler haft fokus på at finde veje at gå for at forbedre elevers fagligt inkluderende status i klassen.

  Undervejs i projektet opstod der uklarhed om, hvorvidt samtalen og de faglige refleksioner i lærergruppen vedrørte det matematikfaglige indhold eller om det vedrørte metodiske sammenhænge. Det resulterede i en videreudvikling af den didaktiske trekant og arbejdet med tetramodellen:

  Tetramodellen kan anvendes i såvel forberedelsen som i efterbehandlingen af matematikundervisningen og dens effekt på elevernes læring og motivation.

  Det første års arbejde resulterede i 10 bud , hvordan man som lærer og fagteam kan arbejde på at forbedre de relationelle linjer. De ti bud tager udgangspunkt i forslag til en forbedring af en fagligt inkluderende undervisning, hvor alle elever oplever sig som deltagere i et fagligt fællesskab samt udvikler sig løbende fagligt i et demokratisk samspil med fællesskabet. 

  Læs om MINK-projektet i hæftet 'Matematik På Tværs' på siderne 43-47

 • Matematik i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelser

  'Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser opleves svær for mange elever, hvilket kan virke demotiverende. Vi skal motivere og gøre matematikfaget relevant og overskueligt for de unge.'

  Sådan lyder et blandt flere opmærksomhedspunkter, som det faglige netværk 'Overgange i matematik' peger på, når det gælder arbejdet med faglig progression i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelser.

  'Overgange i matematik' er et netværk for undervisere på folkeskoler og ungdomsuddannelser i Roskilde. Netværket mødes på workshops med fælles oplæg om et matematisk emne og har efterfølgende gruppedrøftelser på tværs af uddannelsesniveauer. Mellem workshops besøger deltagerne hinandens undervisning. Der arbejdes med at finde opmærksomhedspunkter, hvor overgangen kan være vanskelig for eleverne. Med udgangspunkt i disse punkter drøftes det, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så eleverne støttes bedre i overgangen.

  Netværket har i skoleåret 2015-2016 udarbejdet opmærksomhedspunkter indenfor fire emner. Opmærksomhedspunkterne kan være nyttige for fagteam i folkeskolen at drøfte og arbejde med og kan med fordel indgå i det konkrete samarbejde med ungdomsuddannelserne.

  De fire emner er:

  Faglig progression - se opmærksomhedspunkterne her: PDF icon workshop_1_-_faglig_progression.pdf

  Skriftlig formidling - se opmærksomhedspunkterne her: PDF icon workshop_2_-_skriftlig_formidling_i_matematik.pdf

  Læringsvanskeligheder i matematik - se opmærksomhedspunkter her: PDF icon workshop_3_-_elevernes_laeringsvanskeligheder_i_matematik.pdf

  Matematik i anvendelse - se opmærksomhedspunkter her: PDF icon workshop_4_matematik_i_anvendelse.pdf

  Læs om netværket Roskilde Campus og overgange i dansk, naturfag og matematik

Publikationer

Senest opdateret

17.10.2018