You are here

Modtagelsestilbud for børn med flygtningebaggrund m.fl.

  • Modtagetilbud

    Fotograf: Colourbox

Uanset baggrund skal børn og unge i Roskilde Kommune opleve sig som en del af et fællesskab og have mulighed for at udvikle deres faglige og sociale kompetencer på lige fod med andre børn.

Roskilde Kommunes modtagelsestilbud for børn med flygtningebaggrund m.fl. står for basisundervisning i dansk som andetsprog. Kommunens modtagelsestilbud retter sig mod de tosprogede elever, der ved optagelse i folkeskolen ikke kan deltage i den almindelige klasseundervisning uden sprogstøtte.

Forløbet i modtagelsestilbud for nyankomne elever

Alle nyankomne elevers faglige og sociale forudsætninger kortlægges i de første 12 uger efter ankomst til Roskilde Kommune. Kortlægningsfasen skal sikre et individuelt tilpasset forløb i modtagelsestilbud og understøtte, at elever med rette forudsætninger hurtigere kan overgå til almentilbud med nødvendig støtte.

Det afhænger af den enkelte elevs forudsætninger og boligforhold samt skolernes elevgrundlag, om eleven modtager enkeltmandsundervisning eller indgår i modtagelseshold på sin distriktsskole, eller om eleven henvises til en modtagelsesklasse på en anden skole end distriktsskolen. Dermed sigter modtagelsestilbuddene også mod at styrke elevernes tilknytning til nærområdet og almentilbuddet.

Læringscenter for dansk som andetsprog

Læringscenter for dansk som andetsprog fungerer som den centrale drivkraft for arbejdet med kommunens modtagelsestilbud på alle kommunes skoler. Læringscenteret skal bl.a. sikre et stærkt fagligt miljø omkring de nyankomne elever og samtidig understøtte gode overgange for eleverne mellem kommunens forskellige undervisningstilbud mv.

 

Praktiske oplysninger

Senest opdateret

26.04.2017